Ägardirektiv

 Ägardirektivet i sammanfattning

AB Ängelholmshem ska:

• Främja bostadsförsörjningen i Ängelholms kommun.

• Bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

• Sträva efter ett miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

• Förvärva fastigheter eller tomträtter för att på dem uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter

• Långsiktigt säkra tillgången till goda boendemöjligheter för alla boendekategorier samt i alla kommundelar.

• Erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

• Bolagets resultat ska som ett rullande genomsnitt under fyra år, uppgå till ett belopp som motsvarar minst 2,5 % av genomsnittligt justerat eget kapital.

• Arbeta aktivt med CSR-frågor (samhällsansvar).

• I samverkan med kommunen arbeta för att realisera Ängelholms vision om Ungdomsstaden, Idrottsstaden, Kunskapsstaden och Hälsostaden i Projekt Kraftsamling Ängelholm 2020.

 

AB Ängelholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Ängelholms kommun.

Bolagsordning och ändamålen med bolagets verksamhet faställs av kommunfullmäktige. I enlighet med kommunal- lagen utser även kommunfullmäktige styrelseledamöter och faställer ägardirektiv. I övrigt styrs verksamheten av aktiebolagslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Copyright © 2015 AB Ängelholmshem